Przetargi

Formułowanie dokumentacji postępowania w sprawie udzielenie zamówienia publicznego na usługi utrzymania czystości nie jest łatwe.

Jest to spowodowane tym, że  wykonywanie usług utrzymania czystości to proces złożony i wieloaspektowy. Zapewnienie wysokiej jakości tych usług wymaga wiedzy o technologiach i stosowanych materiałach.

Brak odpowiedniego przygotowania specyfikacji skutkuje często wyrządzeniem znacznych szkód, przez narażenie korzystających z usług na ryzyko zdrowotne (np. w zakładach zbiorowego żywienia i obróbki żywności, zakładach ochrony zdrowia) i ryzyko bardzo kosztownych szkód majątkowych (np. przez nieodpowiednią konserwację albo nawet zniszczenie elementów obiektów budowlanych). Z uwagi na bardzo dużą liczbę zatrudnionych, zapewnienie uczciwej konkurencji i wysokiej jakości organizacji świadczenia usług utrzymania czystości ma także wielkie znaczenie społeczne.

Zamawiający najczęściej nie dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, żeby przygotować dokumentację gwarantującą wysoką jakość usługi i  poszanowanie praw personelu zatrudnionego przy tych zamówieniach.

Prawidłowe kryteria wyboru firmy sprzątającej

  • jakość zindywidualizowanej oferty,
  • szerokość wachlarza usług,
  • kultura organizacyjna,
  • doświadczenie pracowników,
  • lista referencyjna,
  • baza techniczna i materiałowa,
  • cena oferowanej usługi.

Z inicjatywy PIGC, we współpracy z wiodącą jednostką oceniającą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. oraz Światowym Związkiem Branży Czystości (ISSA – The Worldwide Cleaning Industry Association), przygotowany został program kompleksowej oceny usług utrzymania czystości, pod nazwą „Gwarant Czystości i Higieny”.

Podobnie jak norma ISO 9001[1], „Gwarant Czystości i Higieny” odnosi się do zarządzania, jest jednak programem przystosowanym do charakterystyki usług branży utrzymania czystości. Mając na względzie zróżnicowanie klientów firm sprzątających, w tym zamawiających publicznych, eksperci TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. i PIGC przygotowali szereg szczególnych wymagań dla przedsiębiorstw świadczących usługi w branżach wrażliwych – spożywczej i medycznej.

Intencją organizatorów programu certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny” jest promowanie wysokiej jakości usług utrzymania czystości, przy zachowaniu odpowiednich standardów zatrudnienia pracowników i wywiązywania się ze zobowiązań publiczno-prawnych przez podmioty certyfikowane

Nawet zamawiający, którego obowiązuje Prawo Zamówień Publicznych może w specyfikacji istotnych warunków zamówienia uwzględnić możliwość przedstawienia przez wykonawców certyfikatu „Gwarant Czystości i Higieny” na potwierdzenie spełniania wymogów postawionych w opisie przedmiotu zamówienia, wykazania cech oferty ocenianych na podstawie kryteriów udzielania zamówienia lub potwierdzenie spełniania warunkom realizacji zamówienia

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła nowe, bardziej elastyczne uregulowania m.in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert i warunków realizacji zamówienia.

Jednym z nowych rozwiązań, które znalazło się w ustawie wskutek wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy 2014/24/UE[2], jest wyraźne dopuszczenie posługiwania się w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych oznakowaniem, czyli rożnego rodzaju świadectwami i certyfikatami, nie koniecznie i nie wyłącznie potwierdzającymi zgodność z normami zharmonizowanymi. 

W myśl art. 2 pkt 16 PZP, oznakowanie to zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi. Definicja jest zatem bardzo pojemna i pozwala na posłużenie się w procesie udzielania zamówień po różne oznakowania, gdy zamawiający wyraźnie określi wymagania, których spełnienia oczekuje oraz, oczywiście, z zachowaniem prawa wykonawców nie posiadających danego oznakowania do ubiegania się o każde takie zamówienie.

Pomagamy przygotować dokumentacje przetargową zarówno dla klientów komercyjnych jak i zgodnych z Prawem Zamówień Publicznych, ocenić oferty oraz pomóc je obronić nawet przed Krajową Izbą Odwoławczą

 

[2] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE Dz.Urz. L 94 z 28.3.2014, s. 65.

phoneMasz pytania? Zapraszamy do kontaktu!
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Cookies. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij